Krimuldas draudzes īstenotajā projektā pētīs jauniešu viedokli par vērtībām, spējām un lomu sabiedrībā

Krimuldas ev.lut.draudze turpina īstenot Erasmus+ projektu “Mobilā programma jauniešiem” (Mobile Program for Youth Learners – MoPYL), kurā tiek izstrādāta neformālās izglītības mācību programma jauniešiem līderības prasmju attīstībai. 2.februārī draudzes pārstāvji tiešsaistē tiksies ar projekta partneriem – Rumānijas Skautu biedrības un Spānija Svētā Gabriela skolas pārstāvjiem. Tikšanās laikā pārrunās jautājumu par pētījuma veikšanu pusaudžu vidū un tajā iegūto rezultātu iekļaušanu mācību programmas saturā, kā arī citus jautājumu par projekta gaitu.

Projektā pētījums tiks veikts 14 – 15 gadus vecu jauniešu starpā, lai noskaidrotu viņu viedokli par savām spējām un rakstura īpašībām, vērtībām, attiecībām ar ģimeni un vienaudžiem, kā arī vietu un lomu sabiedrībā un iesaistīšanos sabiedriskos procesos. “Lai izstrādātu mācību programmu līdera īpašību attīstīšanai un to pielāgotu jauniešu vēlmēm un vajadzībām, svarīgi noskaidrot, kā paši jaunieši sevi vērtē – cik viņi ir motivēti, godīgi, atbildīgi, radoši, vai ir gatavi pielikt pūles savu mērķu sasniegšanai, izrādīt iniciatīvu, iesaistīties jebkāda veida brīvprātīgajā darbā, kā veido attiecības ar ģimeni, draugiem,  pieaugušajiem, vai jūtas piederīgi kādai no sociālajām grupai un kā viņuprāt tos novērtē sabiedrība,” pētījuma mērķi raksturo projekta idejas autore un vadītāja Sandija Zaļupe. “Pētījuma rezultāti ļaus izprast jauniešu vērtības, vajadzības, gaidas, kā arī pielāgot tām līderības apmācību programmas saturu un izmantojamās metodes ne vien šī projekta ietvaros, bet daudz plašākā mērogā. Pētījuma rezultāti būs pieejami izmantošanai organizācijām, kuras strādā ar jauniešiem dažādās jomās.”

 

Pētījuma datu iegūšanai Spānijas Svētā Gabriela skolas piesaistītie socioloģisko pētījumu eksperti izveidojuši aptauju, un dati tiks iegūti visās trīs projektā iesaistītajās dalībvalstīs – Spānijā, Rumānijā un Latvijā. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, tiks pielāgots mācību programmas saturs. Mācību plāni jau top, balstoties pētījumā, kas veikts pirms projekta fāzē, kurā jaunieši norādīja vērtības, kas ir nozīmīgas  viņu dzīvē un kuras viņi vēlētos pilnveidot. Mācību plānus martā sāks aprobēt Krimuldas draudzes Svētdienas skolas nodarbībās un jauno skautu apmācībās Rumānijā. Projekta gaitā mācību saturs un metodes tiks regulāri pilnveidots, atbilstoši jauniešu atsauksmēs.

Mācību programma līderības attīstīšanai paredzēta jauniešiem vecumā no 13 līdz 15 gadiem. Apmācību saturs pusaudžu personīgo un sociālo prasmju attīstīšanai balstīts kristīgajās pamatvērtībās, kas ietver mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību, labestību, uzticību, maigumu un paškontroli, un ir neatņemama cilvēka personības veidošanās daļa.

Izstrādātā mācību programma kalpos kā atbalsts pedagogiem un citiem speciālistiem, kuri strādā ar jauniešiem tādās jomās kā izglītība, reliģija, kultūra un citās, tādējādi nodrošinot rezultātu pārnesi dažādos sektoros. Tā būs brīvi pieejama digitālajā vidē latviešu, spāņu, rumāņu un angļu valodā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Projekts “Mobilā programma jauniešiem” finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu.