Pirmā Svētdienas skolas klātienes nodarbība priecē bērnu un jauniešu sirdis

Svētdien, 13.martā, Krimuldas ev. lut. draudzē pēc krietni ilga pārtraukuma uz Svētdienas skolas nodarbību atkal klātienē pulcējās bērni un jaunieši. Satikšanās prieks bija patiess un sirdi sildošs. Vēl īpašāku to padarīja misionāra Deivida Hoses Saharavi (David Jose Saharaui), mūziķa Aivara Lapšāna un viņa muzikālo bērnu, kā arī vijolnieces Ilzes Gagaines klātbūtne. Nodarbība notika Erasmus+ programmas projekta “Mobilā programma jauniešiem” ietvaros, kurā līderības un motivācijas attīstīšanai jauniešiem tiek izstrādāta apmācību programma ar 39 Svētdienas skolas nodarbību stundu plāniem, kas balstīti kristīgajās vērtībās – Svētā Gara augļos, “bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība (Galatiešiem 5:22).

Šīs nodarbības mērķis bija rosināt jauniešus būt drosmīgiem, sekot savam sirds aicinājumam un attīstīt savus talantus, tādējādi veicinot un stiprinot savu personību. To ar savu piemēru un personības harizmu apstiprināja draudzes viesis misionārs Deivids no Spānijas. Viņš klātesošajiem stāstīja par dalību misijas projektos Indijā un Āfrikā, kur strādājis ar bēgļiem. Esot Latvijā, misionāram darbs ar bēgļiem turpinās, jo nodarbībā kopā ar draudzes jauno paaudzi piedalījās bērni no Ukrainas, kas Latvijā kopā ar savām ģimenēm ieradušies kā kara bēgļi. Viņiem nesavtīgu atbalstu un palīdzību sniedz arī Krimuldas draudze.

 

Mūziķu Aivara Lapšāna, viņa talantīgo bērnu un Ilzes Gagaines pārvaldīto mūzikas instrumentu saspēle iepriecināja visu klātesošo sirdis, apliecinot, ka mūzika vieno, rada prieku un skan kā pateicība Dievam.

Jāatgādina, ka projekts “Mācību programma jauniešiem” ir starptautiska mēroga projekts, kuru kopā ar draudzi īsteno partneri no Rumānijas un Spānijas. Tajā tiek izstrādātā apmācību programma, kas orientēta jauniešiem no 13 līdz 15 gadu vecumam, palīdzot viņiem izkopt tādas prasmes, kas vērstas uz jaunā cilvēka kā atbildīgas, motivētas, ar līdera īpašībām apveltītas personības attīstību. Apmācību saturs balstīts kristīgajās pamatvērtībās, lai izskaustu jebkāda veida diskrimināciju un veicinātu jauniešu līdztiesību, daudzveidības pieņemšanu, pilsonisko aktivitāti un vēlmi iesaistīties sabiedriskajos procesos. Projekta ietvaros mācību programma tiek īstenota Krimuldas draudzes Svētdienas  skolas nodarbībās un Rumānijas skautu  apmācībās.

Mācību programma būs atbalsts pedagogiem, tostarp Svētdienas skolu skolotājiem, un apmācību vadītājiem darbā ar jauniešiem Latvijā un Eiropā. To būs iespēja izmantot un adaptēt gan jauniešu formālajā, gan neformālajā izglītībā dažādos sektoros, tostarp, reliģijā, kultūrā un izglītībā. Mācību programma būs brīvi pieejama digitālajā vidē latviešu, spāņu, rumāņu un angļu valodā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts tiek īstenots programmā “Erasmus+” sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Projekts “Mobilā programma jauniešiem” finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu.