Speciālisti MoPYL projektā diskutē par jauniešu vērtībām un lomu sabiedrībā

13.aprīlī Krimuldas ev.lut. draudzes pārstāvju īstenotajā Erasmus+ projektā “Mobilā programma jauniešiem” (MoPYL) tika organizēta fokusgrupas diskusija, kurā dalībnieki  – pedagogs,  sociālais darbinieks, neformālās izglītības darbinieks un vadītājs, brīvprātīgais sociālajā jomā un kristīgo vērtību eksperts – apsprieda projekta ietvaros veiktās aptaujas par pusaudžu vērtībām un lomu sabiedrībā rezultātus. MoPYL rojektā tiek izstrādāta neformālās izglītības mācību programma jauniešu līderības prasmju attīstībai, un tā, bastoties kristīgajās vērtībās jeb Svētā Gara augļos, tiek “iedzīvināta” draudzes Svētdienas skolas nodarbībās pusaudžiem.

Gada sākumā visās trīs projekta dalībvalstīs –  Latvijā, Rumānijā un Spānijā tika veikta aptauja 14 – 15 gadus vecu jauniešu vidū, lai noskaidrotu viņu viedokli par savām spējām, vērtībām, attiecībām ar ģimeni un vienaudžiem, kā arī vietu un lomu sabiedrībā un iesaistīšanos sabiedriskos procesos. Aptaujājot 304 jauniešus, secināts, ka no kristīgajām vērtībām viņiem nozīmīgākās ir prieks, mīlestība un uzticība. Attiecībās ar apkārtējiem un ikdienas vidē pusaudžiem ļoti svarīgas ir attiecības ģimenē, panākumi skolā un spēja pieņemt lēmumus un rīkoties tā, kā paši uzskata par pareizu, neraugoties uz citu cilvēku viedokli. Galvenās dzīves vērtības, viņuprāt, ir spēja priecāties, godīgums un lojalitāte, tolerance un cieņa pret citiem, sevis pilnveidošana un pašmotivācija. Augstu tika novērtēts arī sabiedriskums, autoritāšu cienīšana un naudas pelnīšana. Spēja izbaudīt un piedzīvot, kā arī lojalitāte viņiem ir visbūtiskākās personīgās vērtības, kam seko motivācija, ambīcijas un cieņa. Mazāk novērtēta reliģija, ticība un politika.

Par jauniešu lomu un devumu sabiedrībai viņu viedokli dalās. Puse no aptaujātajiem uzskata, ka  sabiedrība viņus vērtē kā bezatbildīgus, otra puse – ka jauniešiem ir būtiskā loma sabiedrībā un viņi sniedz būtisku pienesumu vietējā kopienā, labprāt iesaistās brīvprātīgajā darbā un pozitīvi vērtē neformālās izglītības iespējas un aktivitātes.

Pieaicinātie jomu speciālisti pauda gandarījumu, ka jaunā paaudzes vērtības balstās uz stabiliem pamatiem, proti, ģimeni, izglītību un personības individualitāti. Savukārt jauniešu vērtējumu par viņu lomu sabiedrībā diskusijas dalībnieki atzina kā reālajai situācijai atbilstošu. Daļa jauno cilvēku patiešām aktīvi darbojas jauniešu, brīvprātīgo vai kādās citās organizācijās, rīkojot pasākumus un atbalstot un iesaistot dažādas sabiedrības grupas. Savukārt otrai daļai nav vēlmes un motivācijas iesaistīties organizācijās un sniegt savu artavu vietējās sabiedrības labumam un attīstībai. Kā uzsvēra neformālās izglītības jomas pārstāvis, ne vienmēr, atrodoties uz ielas, skolā vai kādā interešu pulciņā, jaunieši atceras par cieņu vienam pret otru un apkārtējiem, par manierēm , toleranci un atbildīgu rīcību. Lai veicinātu vēlmi veikt brīvprātīgo darbu, speciālisti aicināja izmantot jauniešiem tik nozīmīgos sociālos tīklus un dažādus digitālos rīkus, kas aizrauj jauno paaudzi. “Mūsu jauniešu dzīves virziens un vērtības ir uzņēmušas pareizo kursu, un tas ļauj cerēt, ka pilsoniskā aktivitāte un brīvprātīgais darbs ir labās rokās,” noslēgumā pauda ekspertu grupa.

Aptaujas un fokusgrupas diskusijas rezultāti ļauj izprast jauniešu vērtības, vajadzības, gaidas, kā arī pielāgot tām līderības apmācību programmas saturu un izmantojamās metodes ne vien šī projekta ietvaros, bet daudz plašākā mērogā. Pētījuma rezultāti būs pieejami izmantošanai organizācijām, kuras strādā ar jauniešiem dažādās jomās.

Jāatgādina, ka mācību programma līderības attīstīšanai paredzēta jauniešiem vecumā no 13 līdz 15 gadiem. Apmācību saturs pusaudžu personīgo un sociālo prasmju attīstīšanai balstīts kristīgajās pamatvērtībās, kas ietver mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību, labestību, uzticību, maigumu un paškontroli, un ir neatņemama cilvēka personības veidošanās daļa. Izstrādātā mācību programma kalpos kā atbalsts pedagogiem un citiem speciālistiem, kuri strādā ar jauniešiem tādās jomās kā izglītība, reliģija, kultūra un citās, tādējādi nodrošinot rezultātu pārnesi dažādos sektoros. Tā būs brīvi pieejama digitālajā vidē latviešu, spāņu, rumāņu un angļu valodā.

Draudzes īstenotā projekta partneri ir Rumānijas Skautu biedrība un Svētā Gabriela skola Spānijā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Tas tiek īstenots programmā “Erasmus+” sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Projekts “Mobilā programma jauniešiem” finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu.