Turpinās neformālās apmācību programmas veidošana jauniešu līderībai

17.oktobrī notika Erasmus+ projekta “Mobilā  programma jauniešiem “(“Mobil Program for Youth Learners” – MoPYL) ikmēneša tiešsaistes sanāksme. Katra tikšanās ar partneriem, kaut arī ne klātienē, ir kā mazi svētki. Pārrunājot projekta gaitu un darbu, ko katra no pusēm ieguldījusi, lai projekta ideja un mērķis piepildītos ar saturu, padara projektu dzīvu un jēgpilnu.

MoPYL projekta mērķis ir palīdzēt jauniešiem veidoties par atbildīgām, motivētām un ar līdera īpašībām apveltītām personībām. Lai to īstenotu, top neformālās izglītība apmācību programma ar 39 stundu plāniem, kas paredzēta speciālistiem darbā ar jauniešiem dažādās jomās, tostarp izglītībā, kultūrā, reliģijā un citās. Projekta partneri turpina izstrādāt mācību plānus atbilstoši darbības specifikai un vērtībām, ko tie pārstāv. Krimuldas draudzes apmācību saturu balsta tādās kristīgajās vērtībās jeb Svētā Gara augļos, kas ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labestība, uzticība, lēnprātība un paškontrole. Rumānijas Skautu biedrība stundu plāni saistīti ar fiziskām aktivitātēm ārā, praktisku darbošanos, attīstot gan jauniešu individuālās prasmes, gan spēju strādāt komandā. Savukārt Svētā Gabriela skolas pārstāvji sadarbībā ar sociālo pētījumu eksperti Seliju Marcenu visās projekta dalībvalstīs veikuši pētījumu 14-15 gadus vecu jauniešu vidū, lai noskaidrotu viņu viedokli par savām spējām un rakstura īpašībām, vērtībām, attiecībām ar ģimeni un vienaudžiem, kā arī vietu un lomu sabiedrībā un iesaistīšanos sabiedriskos procesos. Pētījums ļauj pielāgot mācību saturu vērtībām un īpašībām, kas būtiskas jauniešiem, kā arī pievērst uzmanību tām, kuras jaunieši norādījuši kā ne tik saistošas vai svarīgas, bet kurām ir neatsverama nozīme personības attīstībā.

Projekta gaitā ne vienmēr viss rit gludi, nereti nākas tikt galā ar dažādiem izaicinājumiem.  Šādos gadījumos neatsverams palīgs ir projekta īstenotāju pieredze un pārliecība, ka viens uz otru var 100% paļauties. Tieši tāda ir arī MoPYL komanda – pieredzējusi un uzticama. Nevar nepieminēt projekta vadītājas  Sandijas Zaļupes nerimstošo enerģiju, spēju turēt komandas fokusu un virzīt uz rezultātu, spēju ieklausīties, apgūt partneru pieredzi, būt cilvēcīgam un prast uzturēt pozitīvu komandas  garu. Tā ir arī Erasmus+ programmas projektu viens no nozīmīgākajiem ieguvumiem – gūt pieredzi un dalīties ar to.

Projektu plecu pie pleca īsteno: Krimuldas ev.lut. draudze, Rumānijas Skautu biedrība un Svētā Gabriela skola – Spānija). Projekts noslēgsies nākamā gadā februārī.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Tas tiek īstenots programmā “Erasmus+” sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Projekts “Mobilā programma jauniešiem” finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu.