Jauniešu līderības projekts MoPYL iegājis noslēguma fāzē

Erasmus+ projekts “Mobilā programma jauniešiem” jeb “Mobile Program for Youth Learners” (MoPYL) iegājis noslēguma fāzē. Projektā paredzētie 39 mācību stundu plāni jauniešu līderības, motivācijas, atbildības un piederības sajūtas sekmēšanai izstrādāti, šobrīd norit aktīvs tulkošanas darbs. Mācību plāni pavisam drīz būs pieejami latviešu, angļu, rumāņu un spāņu valodā, un tos savā darbā varēs izmantot speciālisti darbā ar jauniešiem kultūras, izglītības, reliģijas un citās jomās.

Mācību plānu izstrāde norisinājusies vairākos posmos, kuros pamatīgu darbu ieguldījis katrs no projekta partneriem. Šī gada sākumā Svētā Gabriela skola (Spānija) veica pētījumu visās projekta dalībvalstīs – Latvijā, Rumānijā un Spānijā. Pētījuma ietvaros tika aptaujāti vairāk nekā 300 jaunieši vecumā no 14 līdz 15 gadiem, lai noskaidrotu viņu viedokli par savām spējām, vērtībām, attiecībām ar ģimeni un vienaudžiem, kā arī vietu un lomu sabiedrībā un iesaistīšanos sabiedriskos procesos. Organizētas arī fokusgrupas, kurā jomu speciālisti diskutēja un analizēja aptaujas rezultātus. Pateicoties projektā piesaistītajai Svētā Horhes universitātes (Universidad San Jorge) docentei un socioloģisko pētījumu ekspertei Selijai Marcenai pētījumā iegūtie dati un rezultāti, kā arī iekļautie secinājumi un priekšlikumi sniedza pierādījumos balstītu un jēgpilnu pamatu mācību plānu izstrādei.

Krimuldas ev.lut. draudze mācību stundu plānu veidošanā balstījusies kristīgajās pamatvērtībās, kas ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. “Šo vērtību nozīme un loma ir būtiska ne tikai kristīgajā pasaulē, bet ikviena jauna cilvēka personības veidošanā,” uzsver projekta vadītāja Sandija Zaļupe. Savukārt Rumānijas Skautu biedrība mācību plānus mērķtiecīgi veidojusi, iekļaujot dažādas fiziskās aktivitātes brīvā dabā, spēļu elementus un citas aktivitātes pusaudžu līderības, atbildības, motivācijas un piederības sajūtas attīstīšanai.

“Projekta rezultātā izstrādātā neformālās izglītības programma ar konkrētiem mācību plāniem būs ieguvums ikvienam, kas, strādājot ar jauniešiem, saskata viņos ievērojamu potenciālu un iespējas to pilnveidot,” norāda S.Zaļupe.

15.- 16.decembrī projekta partneri tiksies Targu Žiu pilsētā Rumānijā, savukārt nākamā gada janvārī katrā dalībvalstī norisināsies projekta noslēguma pasākums, lai mērķa grupas, tostarp dažādu jomu pārstāvjus, kuru darbs ikdienā saistīts ar jauniešiem, iepazīstinātu un dalītos ar projekta rezultātiem.

Projektu “Mobilā programma jauniešiem” līdzfinansē Eiropas Savienība. Tas tiek īstenots programmā “Erasmus+” sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Projekts “Mobile Program for Youth Learners” finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu.